Tillbaka

Digitala Strategier, Pull marketing, SEO | LÄSTID: 4 MINUTER | december 10, 2021

Datadriven marknadsföring är ett måste – varför misslyckas 69 % bli datadrivna?

“Såväl teknik- som företagschefer på C-nivå är överens om att storbolagen har misslyckats med att bli datadrivna. Den digitala omställningen är inte längre en fördel, utan en nödvändighet för att överleva som bolag. Det är synd att storbolag misslyckats med att bli datadrivna, men det är aldrig för sent att ta tillfället i akt och omförstå vår tillvägagångssätt.” – Gabriel Ghavami, CEO och grundare, GO MO Group

GO MO Group förespråkar ständigt datadriven kommunikation och arbetar med att ställa om våra kunders processer, till att använda data som underlag för belsutsfattande istället för intuition. När man lyckas leder data till ny kunskap ett sylvasst underlag för bra beslut. I denna artikeln reder GOMOs VD Gabriel Ghavami ut vad det innebär att arbeta datadrivet med marknadsföring och varför så så många bolag misslyckas med att arbeta datadrivet.

Vad är datadriven marknadsföring? Gabriel Ghavami reder ut begreppen

Datadriven marknadsföring är en typ av marknadsföring som baseras på data och insikter om målgruppen. Data ger en direkt förståelse för vilka dina kunder är, deras köpbeteende och intresseren. Behovet av datadrivna organisationer och kulturer har blivit viktigare än någonsin, då trögrörliga beslutsled och bakåtsträvande företagskultur är de största hindren för att implementera datadriven marknadsföring.

Oavsett om det övergripande målet är en digital transformation eller att använda dataanalys som konkurrensmedel, så är en grundläggande förutsättning att man hämtar in och hanterar data i alla dess former. I enlighet med dessa mål har företag försökt se data som en viktig tillgång – man utvecklar företagskulturen i en mer dataorienterad riktning. För att bedriva datadriven pull-marknadsföring och skapa en god digital kundupplevelse för besökarna bör detta grunda sig i datadrivna beslut och förståelse.

Som digital marknadsföringsbyrå är det ett krav att kunna skapa strategier på ett sätt som fungerar oavsett bolag. Således är det ett måste att utnyttja datadrivna strategier.

Vi har länge upplevt att utvecklingen mot dessa dataorienterade arbetssätt hos storbolagen har gått smärtsamt långsamt, men förstår nu att situationen är värre än så. Storbolagen har misslyckats i sin strävan av att bli datadrivna.

“69 % misslyckas med att bli en datadriven organisation”

Detta är ett genomgående och alarmerande resultat som presenterades i en analys framtagen av NewVantage Partners: Big Data and AI Executive Survey. Deltagarna i undersökningen var 64 teknik- och företagschefer på C-nivå i storbolag, som exempelvis Astra Zeneca, Ford Motor, Deutsche Bank, och Johnson & Johnson.

Några av de alarmerande resultaten från undersökningen och hur datadriven marknadsföring påverkas

  • 72 % misslyckas med att skapa en datadriven kultur
  • 69 % misslyckas med att bli en datadriven organisation

Den mest iögonfallande sanningen är att 53 % ännu inte betraktat data som en affärstillgång och över 50 % erkänner att de inte använder data eller analys som konkurrensmedel.

Vidare har andelen företag som anser sig vara datadrivna minskat årligen under de tre senaste åren – från 37,1 % år 2017, 32,4 % år 2018 till 31,0 % i år 2019.

Trots dessa upprörande resultat kring den datadrivna utvecklingen så ökade investeringar i Big Data och AI-initiativ.

  • 92 % uppger att investeringstakten i Big Data och AI ökar
  • 75 % anger att risken för disruption är den motiverande faktorn för investeringar i Big Data/AI
  • Investeringar i Big Data och AI överstiger 50 miljoner dollar årligen hos 55% av bolagen, en ordentlig ökning jämfört med 2018

Dessutom organiserar man sig strukturellt för att hantera sina Big Data/AI-initiativ genom att utse CDOs (Chief Data Officers). Det har gått från ca 12 % år 2012 till att 68 % av storbolagen har skapat och bemannat denna positionen.

“93 % av de svarande ansåg att hindren bestod av person- och processproblem.”

Hela 77 % av cheferna anser sig ha svårigheter att använda sig av Big Data/AI i verksamheten, vilket är en uppgång från 65 % förra året (2018). Chefer som svarade på undersökningen anser att svårigheterna för att framgångsrikt använda Big Data/AI inte beror på tekniska hinder. Endast 7,5 % av cheferna refererade till tekniken som en barriär – 93 % anger person- och processproblem som det främsta hindret.

Det framgår tydligt att de kulturella förändringarna har underskattats i dessa ledande företag. Exempelvis har 40,3 % identifierat bristande organisatorisk anpassning och 24 % refererade till kulturellt motstånd som de främsta skälen till bristande Big Data/AI-användning i verksamheten.

På ämnet har McKinsey följande att säga: “Our experience suggests that executives should act now to implement big data and analytics. But rather than undertaking massive change, executives should concentrate on targeted efforts to source data, build models, and transform the organizational culture.”

Implementeringen av Big Data skapar en enorm access av information som hjälper chefer att kunna ta datadrivna beslut och effektivisera sin digitala marknadsföring och arbeta med datadriven kommunikation.

Kort sammanfattning om hur vi ser på datadriven marknadsföring

1. Processproblem är den största utmaningen

Oavsett orsaken till varför datainitiativen misslyckats fortsätter datamängden öka. Analytiska, datadrivna beslut och åtgärder fortsätter att dominera beslut baserade på intuition. 93 % av deltagarna i Vantage Partners rapport uppger att processproblem är den största utmaningen.

2. Datadrivna marknadsföringsbelsut har 3,6 gånger större effekt än intuitionsbaserade beslut

Därför är all datadriven marknadsföring helt överlägsen.

3. Det är hög tid att sluta förvalta och börja utveckla

Våra kunder försöker försvara beslut tagna på intuition med argumentet om att “dessa beslut har fungerat historiskt sett”. Där och då är vårt jobb att via data samt genom vår samlade erfarenhet påvisa att den förändrade spelplanen kräver omställning, belysa vikten av vara en datadriven organisation med kontinuerlig datadriven utveckling.

4. Man går från strategier och kommunikation som utgår från ett “inifrån ut”-tänk, till att istället agera “utifrån och in”, och därmed mer kundcentrerat

Data är grunden till lyckad digital pull-marketing. Den stora omställningen från traditionell marknadsföring till datadriven kommunikation är att, istället för att förlita sig på intuition, ta datadrivna marknadsföringsbeslut som grundar sig på en kombination av data och intuition. Så kallad datadriven marknadsföring. Med hjälp utav “Utifrån in”-tänket kan företagen dessutom få en ökad förståelse av dagens kunder och skapa en konkurrenskraftig digital kundupplevelse.

5. Nyckeln sitter i att vara långsiktig, införa datadrivna processer där man snabbt kan räkna ROMI (Return on Marketing Investment)

För att lyckas måste företag sluta vara kortsiktiga och inkonsekventa. Annars är vår upplevelse att organisationer inte lyckas driva igenom förändringsarbeten och att man ofta springer fort åt fel håll.

Om er organisation tillhör den majoritet som inte tillämpar datadriven marknadsföring eller betraktar data som en affärstillgång- ställ er då frågan: Hade historiska beslut förbättrats med hjälp av mer relevant data?

Vanliga frågor kring datadriven marknadsföring

Datadriven marknadsföring är komplext ämne.
Nedan besvarar vi några vanliga frågor kring datadriven marknadsföring.

Vad är datadriven marknadsföring?

Datadriven marknadsföring är marknadsföring som baseras på data. Med datadriven marknadsföring menas alltså att strategier utformas från mätbara statistiska insikter. Data kan bland annat berätta vilka man ska kommunicera till, hur kommunikationen ska utformas och vilka kanaler som bäst når ut till målgruppen. En annan viktig aspekt av datadriven marknadsföring är att insatsernas prestation är mätbara så att det går att följa upp och justera framtida satsningar efter resultaten från tidigare aktiviteter. Detta kräver en datadriven organisation där både individer och strategier är inställda på att ta till sig ny information och anpassa processerna därefter – att inte anpassa sig efter den nya datan gör den värdelös.

Varför bör ett företag arbeta datadrivet?

Genom att utgå från data kan företag vara säkra på att de satsar på rätt saker, och således maximera resultaten. Genom att samla in data på hur tidigare satsningar preserat, hur kundernas köpresa ser ut, eller vilka delar av utbudet som efterfrågas mest så går det att utforma strategier efter dessa insikter. Genom att arbeta datadrivet kan företag undvika att upprepa tidigare misstag, anpassa kommunikationen efter kunderna och marknadsföra rätt produkter eller tjänster. En annan anledning till att företag bör arbeta datadrivet och mäta allting är att resultaten från marknadsföringen blir tydliga, vilket ger en tydlig indikator för hur framtida satsningar bör utformas. Lyckas man etablera ett datadrivet arbetssätt i hela organisationen går det att identifiera nya hinder och möjligheter och snabbt anpassa sig efter dessa.

Hur kan organisationer bli datadrivna?

För att få ut något värde från data och analyser behöver organisationen vara strukturerad för att ta tillvara på dessa och implementera förändringar efter nya insikter. Detta medför ett krav på agila processer och ett snabbrörligt arbetssätt – en strategi eller kampanj måste kunna justeras om det kommer siffror på att det finns ett bättre tillvägagångssätt. Genom att ständigt mäta och utvärdera företagets insatser går det att veta vad som fungerar – genom att anpassa insatserna efter dessa insikter går det att kontinuerligt ha en optimerad strategi. Alltså måste trögrörliga processer och förändringshämmande delar av organisationen ställas om för att arbeta datadrivet, att följa det datan säger ska fungera istället för det som upplevs fungerat tidigare.

Om författaren
Gabriel Ghavami
Gabriel Ghavami CEO Jag, Gabriel Ghavami, är VD för GO MO Group och en engagerad förespråkare för generativ AI och dess potential att förnya traditionella B2B-industrier. Med en gedigen erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och tillväxtstrategier, är jag passionerat engagerad i att utforska och implementera Gen AI-teknologier som främjar effektivitet och hållbar tillväxt. Är driven av en vision där teknik och mänskliga värden samspelar för att varsamt öppna upp för nya framsteg och möjligheter inom industrin - Tror att människans känslor och moral tillsammans med maskinens snabbhet kan göra våra beslut smartare och snällare.
Kontakta mig
Henrik Anderberg Chief Client Officer Vår ambition är att driva utvecklingen av B2B-marknadsföring. Uppnå er fulla potential och stå som vinnare i framtidens marknad.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.