Tillbaka

Digitala Strategier | LÄSTID: 4 MINUTER | december 8, 2021

Tillväxtstrategi – förutsättning för tillväxt i företag

Ordet strategi kommer från Grekiskans strategi’a (även strategos som betyder ledare för armén). Då syftade strategi till de övergripande besluten som vann krig medan taktik var besluten som ledde till vunna slag. I moderna ordalag är strategin de övergripande beslut om riktning som leder företaget mot uppsatta mål.

När målen är satta, företaget utformat taktiker och utfört aktiviteter för att nå sina mål kan det vara lätt att nöja sig. Däremot är det många som faller på det sista steget – utvärdering. Fördelen med digitala processer i företagande är att tydliga mål är mätbara vilket gör att strategier i efterhand kan analyseras och bedömas. Datadriven marknadsföring baserat på marknadsinsikter och lärdomar från tidigare resultat har exempelvis mångt större påverkan på tillväxt än strategier framtagna i blindo. Trots denna fördel har näringslivet haft det svårt när det kommer till tillväxtstrategier. Tillväxt har blivit något som händer snarare än något som aktivt skapas, ofta kopplat till en konjunkturuppgång eller en marknad som växer. Främsta orsakerna till detta är att ledningen, som bär det yttersta ansvaret för bolagets tillväxtstrategi, ofta är dränkta i administration och uppgifter som är kopplade till driften av företaget. Eller att de helt enkelt saknar kompetensen för att driva frågan. Detta har gjort att ägarna inte kan räkna med väl avvägda beslut som står mellan lönsamhet och tillväxt. I dessa situationer är ett utifrån in-perspektiv guld värt då det kan identifiera och trycka på möjligheter och fallgropar som annars är svåra att missa.

Fem vanligt förekommande tillväxtstrategier

Beroende på vad era mål är så kommer det finnas ett antal vägar framåt att välja mellan. Ofta tillämpade metoder är: Marknadspenetrering, Marknadsexpansion, Produktexpansion, Förvärvsstrategi och Diversifieringsstrategi.

Marknadspenetrering: bli mer konkurrenskraftig

I det här fallet väljer företaget att fokusera på att växa och ta marknadsandelar genom en ökad försäljning av befintliga produkter. Traditionellt har detta gjorts genom att exempelvis sänka priserna på ens produkter eller utveckla dem för att de skall vara bättre än konkurrenternas. Numera spelar istället digital marknadsföring en avgörande roll, där företag tävlar om potentiella kunders eller inköpares uppmärksamhet under research-fasen av köpresan.

Marknadsexpansion: nå nya marknader

Likt ovan ligger fokus på att sälja befintliga produkter eller tjänster, men att det istället sker genom att man expanderar till nya marknader. Det kan finnas flera anledningar till att ett företag väljer att arbeta enligt den här typen av tillväxtstrategi. Dels kan konkurrensen hårdnat på den befintliga marknaden, eller så inser företaget att det finns en efterfrågan på dess produkter i en annan marknad.

Produktexpansion: besvara ny efterfrågan

De flesta företag brukar förr eller senare utöka sitt produktutbud eller förbättra befintliga produkter. Detta är en tillväxtstrategi som ofta faller sig naturligt med tanke på att den teknologiska utvecklingen innebär att produkter blir utdaterade om de inte blir uppdaterade. Det handlar även om att möta och svara på en ny typ av efterfrågan från sin målgrupp.

Förvärvsstrategi: börja inte från noll

Istället för att exempelvis expandera sin verksamhet till en ny marknad så kan företag köpa upp ett annat företag som redan är etablerat på den intressanta marknaden. Det finns flera fördelar med den här strategin, exempelvis genom att förvärvet gör att man redan äger en del av den nya marknaden från start. Detta innebär dock en stor fast kostnad som annars hade kunnat fördelas ut över tid om företaget väljer att själva växa organiskt på en ny marknad.

Diversifieringsstrategi: hitta nya möjligheter

Diversifiering är en tillväxtstrategi som ofta är förknippad med hög risk, då det ofta handlar om en större förändring som att börja sälja en ny typ av produkt. Det krävs mycket research och planering om ett företag skall lyckas med den här typen av strategi.

I större företag kan alla tillväxtstrategier ovan ske simultant. Det är troligare att det är så än att ett företag fokuserar på en strategi i taget. På GO MO Group är vi framförallt specialiserade på digitala tillväxtstrategier, vilket innebär att vi utgår från att växa genom digitala marknadsaktiviteter. Nedan följer ett par punkter som är bra att ha i åtanke inför skapande av en strategi.

Ökad till­växt i företag med tillväxt­strategi

Tillväxtstrategi handlar om att arbeta aktivt för att nå en ökad tillväxt i företaget. En digital tillväxtstrategi kan fokusera på till exempel organisk tillväxt eller förvärvad tillväxt. För att nå mål och skapa både mätbarhet och spårbarhet, som i slutändan leder till datadrivna och rationella beslut, behövs följande:

  • Mål (”Varför”, en tydlig målbild om önskat läge)
  • Strategi (”Hur”, övergripande tillvägagångssätt)
  • Aktivitet (”Vad”, konkreta utföranden som uppgör strategin)

För att nå målen måste tillväxtstrategin göras till ett reellt verktyg och beslut för VD, styrelse och i slutändan ägarna. För att lyckas med den ökade tillväxten behöver vi processer och system i enlighet med t.ex produktionsprocess och försäljningsprocess för att driva frågan framåt kontinuerligt.

Står ni inför ett generationsskifte? Är ert företag en slav under konjunkturen? Möter ni ny konkurrens från olika håll och saknar verktygen för att utmana på allvar? Är du som ägare trött på mål och direktiv som inte uppnås? Genom en gedigen nulägesanalys genererar vi rätt underlag för att kunna ta konkreta och mätbara beslut som i slutändan leder till ökad tillväxt.

Cirkulär process: långsiktigt hållbar tillväxt

En strategi håller inte för evigt. Externa såväl som interna faktorer förändras, vilket förändrar förutsättningarna. Den optimala vägen är inte densamma länge. Detta gör att processen för ett tillväxtarbete måste vara agil och kunna anpassas efter nya insikter. Genom att upprepat göra analyser och justera sina satsningar därefter säkerställer företaget att strategin är optimal, även i längden.

Om författaren
Henrik Anderberg
Henrik Anderberg Chief Client Officer Jag möjliggör digital och AI-drivna transformationer för GO MO Groups kunder, främst inom marknadsföring, försäljning och affärsutveckling i min roll som Chief Client Officer. För att göra detta ansvarar jag för våra slutleveranser inom B2B SME, B2B Global Giants och B2B SaaS/Tech tillsammans med motsvarande team av projektledare i Sverige.
Kontakta mig
Reza Ghazizadeh Client Success Manager Reza har lång erfarenhet av digital marknadsföring, IT och komplex affärsutveckling. Leder SEO- och Google Ads-projekt för stora som små företag.

Meet the marketer

Upptäck personerna bakom vår framgång i ”Meet the Marketer” – en videoserie där vi intervjuar våra egna talangfulla medarbetare. Lär känna teamet som driver vår innovation och kreativitet på GO MO Group.

Relaterade insikter

Våra insikter om Pull-marknadsföring kommer från hundratals pågående kunduppdrag. Läs om de trenderna inom digital marknadsföring och vilka slutsatser vi kunnat dra från tidigare projekt.